Meest recente post

Hekken weg op HOA1

Hoe is het met HOA1, de oude boorlocatie ter hoogte van paal 3 in de Hollumer duinen? Daar wordt sinds november 2018 gesaneerd en sinds de ...

zondag 10 maart 2019

Hekken weg op HOA1

Hoe is het met HOA1, de oude boorlocatie ter hoogte van paal 3 in de Hollumer duinen? Daar wordt sinds november 2018 gesaneerd en sinds de eerste week van januari 2019 op volle kracht gewerkt aan het opruimen van de vervuilde grond en de restanten van de boorlocatie.
Het vervuilde zand is inmiddels afgegraven en afgevoerd. Het hek dat om de plek was gezet om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is grotendeels weg gehaald. De casing en de boorbuis zijn verdwenen en buiten een met lint afgezette krater, kan er weer door het gebied gewandeld worden. De waterzuiveringsinstallatie is opgeruimd. De stalen wand, die is geplaatst ter bescherming tegen de golven, staat nog.
De boorlocatie dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Er werd gas gevonden, maar exploitatie leek niet rendabel. Toch werd de put al die jaren aangehouden. De sanering van de locatie stond op de agenda, maar die moest versneld worden uitgevoerd door de erosie. Storm sloeg duinen weg en ondermijnde de boorlocatie en op 8 januari 2019 stortte 4400 m³ vervuild zand in zee. Het zand is vervuild met boorspoeling. In de duinen, bij strandovergang Tromppad, liggen nog drie plekken met vervuild zand. Die moet Rijkswaterstaat voor 17 mei 2021 saneren.


zaterdag 2 maart 2019

Stortplaatsen met boorspoeling - 23 februari 2019
Op de NAM-locatie HOA1 ter hoogte van paal 3 is een sanering gaande die in november 2018 is begonnen. Het grootste deel van het met barium, minerale olie en xylenen vervuilde zand is inmiddels afgegraven en afgevoerd. Het wordt tijdelijk gestort op het terrein aan de Smitteweg, in de Ballumerbocht. Vandaar wordt het per schip afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf aan de wal.

De sanering van de drie stortlocaties bij het Tromppad worden nu niet aangepakt. In de jaren 60 werd daar boorspoeling gestort. Bij de locatiesanering is de NAM de opdrachtgever en verantwoordelijke. De drie locaties westelijk van de boorlocatie liggen op het bordje van Rijkswaterstaat. RWS-NN: “Het klopt dat de drie stortlocaties inderdaad een verantwoordelijkheid zijn van het Rijk. Die worden nu niet meegenomen, daarvoor is eerst aanvullend onderzoek nodig. Uiterlijk in 2021 zal met deze sanering zijn gestart.” RWS-NN hanteert daarbij een andere datum dan FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). De FUMO zegt dat de sanering voor 17 mei 2021 gedaan moet zijn. FUMO: “In een beschikking van 17 mei 2017 is vastgesteld dat de drie stortplaatsen vanwege de onderlinge samenhang tezamen één geval van ernstige bodemverontreiniging vormen waarvan de sanering spoedeisend is vanwege actuele ecologische risico’s. In die beschikking is vastgesteld dat sanering moet plaatsvinden binnen vier jaar na de beschikking, dus voor 17 mei 2021.”

Bij de beoordeling van de saneringsurgentie van de boorlocatie hebben RWS, NAM en ook de FUMO zich laten overvallen door de snelheid waarop de erosie toesloeg. Zij contstateerden dat de bodem verontreinigd was, maar dat de sanering niet urgent was. De snelle erosie had de sanering wél urgent moeten maken. Na de storm van 8 januari 2019 verdween ongeveer 4400 kubieke meter zand met verontreiniging van de mijnbouwlocatie in zee. Er was al op 3 november 2016 ingestemd met de sanering, waarmee pas twee jaar later een aanvang werd gemaakt. Te laat, bleek in de tweede week van dit jaar. Ameland mag hopen dat de ezel zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoot.

Casing ligt blootHet is op 15 februari 2019 rustiger op de oude boorlocatie van HOA1 dan het weken geweest is. De kipkarren rijden niet meer af en aan. Het meeste vervuilde zand is inmiddels wel weggereden. In het midden van de locatie is de casing vrij gegraven, de holle brede buis, waar de boorbuis nog in zit. Die casing en de boorbuis worden binnenkort verwijderd.

Ondertussen gaat de waterzuivering door en wordt het gezuiverde water nog steeds de Noordzee in gespoten.


vrijdag 8 februari 2019

Grote kuil en waterzuiveringDe kuil van HOA1 wordt vooralsnog alleen maar dieper. Het vervuilde zand van de oude boorlocatie wordt afgegraven en afgevoerd. Ondertussen wordt ook het vervuilde water onder de locatie opgepompt, gezuiverd en daarna in zee geloosd. Sinds begin januari wordt er op volle kracht gesaneerd.

Waterzuivering op HOA1


Op 28 januari nemen we weer een kijkje op HOA1, de NAM-locatie waar sinds eind november 2018 gesaneerd wordt en sinds 8 januari met man en macht wordt gewerkt aan het opruimen van vervuild zand en zuiveren van vervuild grondwater. De zuivering staat sinds een paar dagen aan. 

Op de locatie vormt het afgegraven zand een steeds diepere put.

dinsdag 22 januari 2019

Nieuwe werkdag met mooie morgenstondDe lucht kleurt in de morgenstond van dinsdag 22 januari 2019 vlammend rood. Een nieuwe werkdag breekt aan. In de Hollumer duinen rijden de dumpers onder het morgenrood al af en aan. Er staan op de NAM-locatie lampen opgesteld, zodat er ook tijdens de schemering doorgewerkt kan worden.

De sanering van de oude boorlocatie HOA1 wordt versneld uitgevoerd. De opruiming stond al in de agenda, maar de springvloed van 8 januari 2019 slokte een deel van de locatie op. Nu wordt er haast gemaakt om voor de volgende storm en springvloed zoveel mogelijk van het vervuilde zand van de boorlocatie afgegraven en afgevoerd te hebben. De trekkers en dumpers rijden het naar een opslagplaats in de Ballumerbocht.

donderdag 17 januari 2019

Alle hens aan dek op HOA1 - 17 januari 2019


Het is alle hens aan dek op de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Er wordt gewerkt aan de bescherming van de locatie. Daar zijn zandzakken voor geplaatst, containers met zand en een damwand met stalen platen.
Op de locatie wordt het hekwerk afgebroken en nog steeds zand afgegraven. Het met boorspoeling en diesel vervuilde zand wordt naar een opslagplaats in de Ballumerbocht vervoerd. De wagens worden voor het verlaten van het terrein schoon geveegd, zodat er geen vervuild zand op de openbaren weg belandt.
Inmiddels is de boorput deels vrij gegraven.
Er staat een harde koude wind en het hagelt af en toe stevig.