Meest recente post

Bergeend kuikens bij de vuurtoren

Kijkentjes trippelen rond de vuurtoren.

dinsdag 22 januari 2019

Nieuwe werkdag met mooie morgenstondDe lucht kleurt in de morgenstond van dinsdag 22 januari 2019 vlammend rood. Een nieuwe werkdag breekt aan. In de Hollumer duinen rijden de dumpers onder het morgenrood al af en aan. Er staan op de NAM-locatie lampen opgesteld, zodat er ook tijdens de schemering doorgewerkt kan worden.

De sanering van de oude boorlocatie HOA1 wordt versneld uitgevoerd. De opruiming stond al in de agenda, maar de springvloed van 8 januari 2019 slokte een deel van de locatie op. Nu wordt er haast gemaakt om voor de volgende storm en springvloed zoveel mogelijk van het vervuilde zand van de boorlocatie afgegraven en afgevoerd te hebben. De trekkers en dumpers rijden het naar een opslagplaats in de Ballumerbocht.

donderdag 17 januari 2019

Alle hens aan dek op HOA1 - 17 januari 2019


Het is alle hens aan dek op de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Er wordt gewerkt aan de bescherming van de locatie. Daar zijn zandzakken voor geplaatst, containers met zand en een damwand met stalen platen.
Op de locatie wordt het hekwerk afgebroken en nog steeds zand afgegraven. Het met boorspoeling en diesel vervuilde zand wordt naar een opslagplaats in de Ballumerbocht vervoerd. De wagens worden voor het verlaten van het terrein schoon geveegd, zodat er geen vervuild zand op de openbaren weg belandt.
Inmiddels is de boorput deels vrij gegraven.
Er staat een harde koude wind en het hagelt af en toe stevig.

maandag 14 januari 2019

Damwand voor HOA1 - 14 januari 2019De NAM laat een tijdelijke damwand plaatsen op het strand ter hoogte van de NAM-boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen. Die damwand moet samen met zandzakken en zeecontainers vol zand weerstand bieden aan de golven. Zolang de sanering van de oude boorlocatie duurt is de beschermende wand noodzakelijk om te voorkomen dat de springvloed weer zand van de locatie wegspoelt. De afgraving van het zand is sinds december 2018 gaande. De sanering is noodzakelijk vanwege de vervuilde grond die op de locatie is achtergebleven.

 Wie heeft er nog foto's waar de boortoren uit 1963 op staat?

zaterdag 12 januari 2019

Containers ingezet ter bescherming HOA1

Nieuwe big bags en zeecontainers die volgestort zijn met zand vormen een tijdelijke beschermende muur voor de NAM-locatie in de Hollumer duinen, HOA1. De locatie wordt gesaneerd. Met de laatste storm en springvloed van 8 januari spoelde een deel van de locatie weg terwijl het saneringswerk nog niet klaar was. Met man en macht wordt nu het vervuilde zand weggegraven. Om dat graafwerk te beschermen en te voorkomen dat er meer vervuild zand in de Noordzee spoelt, is de muur aangelegd. Er is vrijdag 11 januari ook begonnen met het plaatsen van een stalen damwand. De stalen platen worden meters diep het zand in getrild. De wand is op 12 januari slechts enkele meters breed en nog lang niet klaar. Voor het weekend liggen de werkzaamheden stil, zodat de rest na het weekend wordt afgemaakt.

Op het strand, tussen paal 2 en 3, wordt plastic granulaat aangetroffen dat komt uit de containers die in de nacht van 1 op 2 januari overboord sloegen boven de Waddeneilanden. Er wordt nog meer rommel uit die containers op het strand verwacht.
Via de app www.waddenplastic.nl kan gemeld worden waar hoeveel granulaat wordt gevonden.
Met de gegevens brengen RUG-wetenschappers de vervuiling van de stranden in kaart.

vrijdag 11 januari 2019

Vervuild zand naar de Ballumerbocht - 11 januari 2019Het vervuilde zand van de oude NAM-locatie in de Hollumer duinen wordt naar de Smitteweg gebracht. Niet naar het terrein van Nagtegaal maar het wordt op de betonnen bodemplaat van de oude NAM-locatie in de Ballumerbocht gestort. Daar wordt het voorlopig ingepakt in plastic. Later wordt het verscheept naar een gespecialiseerd bedrijf die het zand gaat reinigen. Als het schoon genoeg is kan het opnieuw gebruikt worden.

Het zand is vervuild met oliecomponenten van diesel en boorspoeling dat bij de boring eind jaren zestig is gebruikt. In die tijd was de locatie nog niet met een asfalt en betonvloer verhard, zodat morsverliezen direct in de bodem verdwenen. Het zit enkele meters diep in de grond. In totaal wordt 20.000 kuub afgegraven en afgevoerd.

donderdag 10 januari 2019

NAM-locatie en paal 3 - 10 januari 2019De situatie van de NAM-locatie en bij paal 3, na de springvloed op dinsdag 8 januari. 

Er wordt met man en macht aan het opruimen van de oude NAM-locatie in de Hollumer duinen gewerkt. De NAM had al opdrachten gegeven aan bedrijven om te beginnen met het frezen van het asfalt en afgraven van het zand. Vanaf begin december 2018 werd daar aan gewerkt. Er is zelfs een speciale tijdelijke weg aangelegd met rijplaten, door de Hollumer duinen. 

De storm van 8 januari zet extra druk op de werkzaamheden. Een deel van de locatie werd weggespoeld door het springtij, waardoor ook vervuilde grond in zee verdween. De bodem van de locatie is vervuild met oliecomponenten, het grondwater is vervuild met benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen. 

Om de boorlocatie enigszins te beschermen tegen hoog water worden er big bags met 1000 kilo zand geplaatst. De muur van zandzakken beschermt tegen een gewone vloed maar niet tegen storm en springvloed, zoals is gebleken.

Het resterende zand van de locatie, waar in de jaren ’60 een boortoren stond, wordt met trekkers en dumpers afgevoerd naar een opslagplaats voor vervuild zand, aan de Smitteweg in Ballum. Ze rijden af en aan. Ongeveer 20.000 kuub wordt afgegraven. De NAM geeft aan dat ongeveer 10 tot 20 procent van de vervuilde grond is weggespoeld. Later wordt al het zand in één keer per schip afgevoerd naar een bedrijf op het vasteland dat het gaat reinigen.

Ondertussen wordt een grote tank geplaatst die onderdeel is van een waterzuiveringsinstallatie. Er wordt hard gewerkt om zoveel mogelijk klaar te krijgen voor de volgende storm en springvloed nog meer van de oude boorput wegslaat.
Het volledig verwijderen van de verontreiniging in het grondwater wordt als niet haalbaar beschouwd.

Afslag duinen - 9 januari 2019Het ziet er droevig uit, de duinen en ook de oude NAM locatie bij paal 3. De duindoorbraak is na de storm en springvloed een nog grotere duindoorbraak geworden en de Lange Dunen hebben weer een flinke pets zout water gekregen.

De noordrand van de NAM locatie ligt in zee en de duinen zijn metershoge zandkliffen geworden.

Op het terrein van de NAM locatie wordt met man en macht gewerkt aan de rest van de sanering. Ook is er een bedrijf aanwezig dat bodemonderzoek doet. De bodem van het terrein is verontreinigd met boorspoeling en waarschijnlijk is een deel van de vuile grond in zee terecht gekomen. Onderzoek zal dat uitwijzen.

NAM-locatie verdwijnt in zee - 8 januari 2019Op 8 januari 2019 komen storm en springvloed samen. Waar menigeen al bang voor was gebeurt dan. De NAM-locatie ter hoogte van paal 3 spoelt langzaam in zee. De NAM was nog lang niet klaar met de saneringswerkzaamheden. Nu is de verontreinigde grond van de locatie in zee verdwenen. De zandzakken die op 7 januari nog in de haast geplaatst waren, zijn volledig weggespoeld en leeggezogen door de golven. Het materiaal waar de big bags van zijn gemaakt valt door het geweld van de golven uiteen in draadjes en vormt een grote vervuiling die vergelijkbaar is met de piepschuim bolletjes. De draadjes zijn klein en licht, waaien weg en onder het zand. OP de NAM-l,ocatie zijn loonbedrijven, de NAM en veiligheidsdeskundigen aanwezig, maar ze kunnen niets meer doen. Het enige dat nog gedaan kon worden is het hek van de noordzijde landinwaarts verplaatsen, net als tientallen betonnen goten zodat dit materiaal niet in zee belandt. Voor een betonnen bak was die actie te laat.

Weer zandzakken voor paal 3 - 7 januari 2019Er worden weer zandzakken geplaatst ter hoogte van paal 3, bij de oude NAM-locatie. De muur van big bags was aardig ondermijnd door de zee en met storm en springvloed op komst is herstellen van de muur van zandzakken noodzakelijk. Ze moeten de oude NAM-locatie beschermen. Die wordt gesaneerd, maar de NAM is er eigenlijk te laat mee. De zee heeft grip gekregen op de locatie en vervuild zand dreigt in zee terecht te komen.

Opruimen NAM-locatie - 21 december 2018De opruimwerkzaamheden van NAM-locatie HOA-1 in de Hollumer duinen ter hoogte van paal 3 zijn nog in volle gang. Grijpers, gravers en dumpers rijden af en aan. De vloer is eruit, de betonbakken zijn weg, maar daarmee is de locatie nog lang niet schoon en opgeruimd. Driekwart van het hek staat er nog en de viezigheid in de grond moet nog worden afgegraven en weggebracht. ​​​​​​​De zandzakken staan nog op het strand om een beetje bescherming te bieden tegen de golven. Zolang de opruimwerkzaamheden gaande zijn blijven de big bags staan.

Frezen van asfalt - 13 december 2018Op 12 december is de asfalt bodemplaat van de oude boorlocatie voor de helft gefreesd. De big bags worden weer gevuld en gegroepeerd tot een big bags wall. Die muur wordt hersteld totdat de locatie helemaal is gesaneerd. De dumpplaatsen van boorspoeling moeten ook nog worden opgeruimd.

Paddenschermen bij paal 3 - 11 december 2018Natuurcentrum Ameland legde in augustus 2016 paddenschermen aan voor de NAM om de rugstreeppadden uit het gebied rondom de oude boorlocatie bij paal 3 te beschermen. In het natte gebied leven veel rugstreeppadden en dat is een soort waar je rekening mee moet houden als mensen graan graven. Het weggraven van de NAM-locatie is zo'n activiteit. De padden trekken in de herfst omhoog en graven holletjes in het zand om te overwinteren. Het scherm moet voorkomen dat padden dit doen in het gebied waar gewerkt wordt aan het verwijderen van de oude boorlocatie. De locatie zou al eerder worden opgeruimd maar gebeurt nu in de winter van 2018 - 2019. In november 2018 werd met de voorbereidingen aangevangen en in december begonnen de zwaardere werkzaamheden bij de boorput. De schermen blijven zolang staan.

Nieuwe zandzakken - 11 december 2018Met man en macht wordt gewerkt aan de afbraak van de oude NAM-locatie ter hoogte van paal 3 op Ameland. Voor tijdelijke bescherming tegen de golven worden nogmaals zandzakken neergezet. Op het duin zijn de machines bezig de betonplaat af te breken en te verguizen. Dumpers staan klaar om het af te voeren.

Regboog en donkere wolken boven paal 3 - 10 december 2018De springtij heeft aardig huisgehouden aan de noordkant van het eiland. De hoek van de oude NAM-boorlocatie is nu weg. Een deel van het hekwerk ligt op het strand, de rest is weggehaald. Westelijk van de oude boorlocatie, die nu door de golven wordt ondermijnd, liggen twee dumpplekken van boorspoeling. Ze liggen tegen een waterwingebied aan en erin.

Paal 3 na de storm - 9 december 2018De Noordzeekust ter hoogte van paal 3 op Ameland is op 8 en 9 december geteisterd door de storm. In januari 2018 brak de Noordzee daar door de duinenrij. Het zoute water stroomde binnen en toen de storm geluwd was stroomde het zoete water van De Lange Dunen naar buiten. In de storm van 8 en 9 december 2018 zijn er weer happen uit de duinen genomen. De kust bij paal 3 staat onder extra controle vanwege de ligging van de oude NAM-locatie. De noordoosthoek van het hekwerk staat nu op enkele tientallen centimeters van de afgrond. Bij een volgende storm is de hoek aan de beurt en stort de betonplaat en het hekwerk in de diepte. De NAM had voor 2018 de sanering van de locatie op de rol staan, maar stelde uiteindelijk uit. De NAM heeft 50 jaar de tijd gehad om de boorput op te ruimen en ging pas in het najaar van 2018 over tot actie. Toen was het eigenlijk al te laat. In opdracht van de NAM werden er nog zandzakken geplaatst als beschermende muur, maar de big bags met duizend kilo zand erin hebben geen verweer tegen de golven. Eén storm en de zakken zakken als puddinkjes in elkaar. Bovendien slaan de golven over de zandzakken heen en nemen het zand dat achter de big bags ligt, de duinvoet, mee naar zee. Waar de zakken aanvankelijk tegen de duinvoet aanlagen, is inmiddels een doorgang van meters geslagen.

Opruimen is begonnen - 30 november 2018Opruimen van de NAM-locatie is begonnen.

Rijplaten - 22 november 2018Er is wel degelijk activiteit vanwege het opruimen van de boorlocatie paal 3 bij Hollum. De activiteit is alleen niet bij de locatie zelf, maar bij de vuurtoren en op het pad tussen de vuurtoren en de boorput. Daar worden rijplaten neergelegd, zodat straks de vrachtauto's door de duinen kunnen rijden met materiaal van de locatie in de laadbak. Het hek, dat 20 november nog open was, is op 22 november afgesloten met een hangslot.

Rondje boorlocatie - 2- november 2018De oude NAM-locatie bij paal 3, op het westeinde van het Ameland, moet worden gesaneerd. Het hek is los en er is, zo te zien, enige activiteit geweest in de vorm van markeringsbuisjes prikken, roosters en luiken vrijmaken, maar van verdere opruimwerkzaamheden is bij de locatie nog geen spoor. Wat er gemarkeerd is met blauwe en gele buisjes, waarom er slangen liggen, wat er in de vaten in de container zit en wat zich onder de luiken bevindt is vooralsnog niet duidelijk. De Nam wil de locatie voor eind april 2019 opgeruimd hebben.

Sanering NAM-locatie - 20 november 2018De NAM-locatie ter hoogte van paal 3.3 staat op slechts enkele tientallen centimeters van het strand. Het duin ervoor is weggeslagen, met stormen in zee verdwenen. Nu is de locatie van de NAM aan de beurt. Om te voorkomen dat de locatie in zee verdwijnt gaat de NAM saneren. Dat hadden ze al op het programma, maar nu wordt het urgent. Er ligt giftig boorspoelsel op de locatie en dat moet worden afgevoerd. Op 19 november 2018 begonnen de voorbereidingen voor de sanering, volgens de NAM. Ter plekke is daar nog niets van te zien. Als voorzorgsmaatregel zijn er zandzakken geplaatst, die de locatie moeten beschermen totaal het moment dat die is opgeruimd.

Dynamisch kustbeheer - 2 november 2018


De noordoosthoek van de oude boorput van de NAM is wederom versterkt met zandzakken. Begin oktober werden de eerste zakken met 1000 kilo zand geplaatst. Dat bleek na het eerste de beste stormpje geen succes. Deze keer worden de big bags dicht geknoopt en moet een muur van ongeveer 200 meter lengte de golven tegenhouden. Bij elke vloed tikken de golven de duinvoet aan en happen zand uit de kust van Ameland. Duinafslag is business as usual voor het eiland, maar op de plek tussen paal 3 en 4 speelt iets anders. Daar happen de golven zand onder de oude boorlocatie van de NAM. De grote plaat, waar vijftig jaar geleden een boortoren op stond, dreigt in zee te verdwijnen. Tussen een van de hoeken van de grondplaat van de oude boorput en het strand ligt niet meer dan een metertje duin.  De NAM had voor 2018 de sanering van de locatie op de agenda staan, maar het plan werd niet ten uitvoer gebracht. Nu staat het eiland voor een stormseizoen en is opruimen van de oude boorlocatie uitgesteld tot 2019. De muur van zandzakken is een provisorische manier om de boorlocatie tegen wegspoelen te behoeden. Hieronder een filmpje - zo spoedig mogelijk - u kunt abonneren op premières van de filmpjes van YouTube Kanaal Ameland Vandaag - van de werkzaamheden op 2 november 2018. Nagtegaal is al een aantal dagen op het strand aan het werk: zandzakken vullen, zandzakken plaatsen, zandzakken dicht knopen. Beheerder Rijkswaterstaat staat voor dat gebied van de Nederlandse kust dynamisch kustbeheer voor. De natuur kan er zijn gang gaan. Het kustbeheer ter plekke is heel dynamisch, maar het zijn nu vooral machines en ingrepen door de mens die voor de dynamiek zorgen.

Zandzakken 31-10-2018De noordoosthoek van de oude boorput van de NAM is wederom versterkt met zandzakken. Begin oktober werden de eerste zakken met 1000 kilo zand geplaatst. Dat bleek na het eerste de beste stormpje geen succes. Deze keer worden de big bags dicht geknoopt en moet een muur van ongeveer 200 meter lengte de golven tegenhouden. Bij elke vloed tikken de golven de duinvoet aan en happen zand uit de kust van Ameland. Duinafslag is business as usual voor het eiland, maar op de plek tussen paal 3 en 4 speelt iets anders. Daar happen de golven zand onder de oude boorlocatie van de NAM. De grote plaat, waar vijftig jaar geleden een boortoren op stond, dreigt in zee te verdwijnen.  De NAM had voor 2018 de sanering van de locatie op de agenda staan. Graag had het daar de tijdelijke losstoep op het Suudwest voor gebruikt, maar daarvoor kwamen de handen niet op elkaar. De losstoep was aangelegd voor de werkzaamheden aan de dijk. Als de NAM die had kunnen gebruiken voor het opruimen van de locatie bij het Noordzeestrand, dan was die waarschijnlijk allang gesaneerd. Het gaat niet alleen om opruimen van het hekwerk en de grote plaat asfalt. Ergens in het duingebied ligt ook afval met boorspoeling. Dat is er tientallen jaren geleden gedumpt en dreigt nu aan de oppervlakte te komen. De muur van zandzakken is een provisorische manier om de boorlocatie tegen wegspoelen te behoeden.

Zandzakken al weggespoeld - 24-10-2018


Voor de noordoosthoek van de oude boorput van de NAM, naast de duindoorbraak bij paal drie op west-Ameland, liggen sinds 8/ 9 oktober zandzakken. De big bags moeten de oude NAM-locatie beschermen tegen de stormen, maar bij het eerste de beste najaarsstormpje is al te zien dat de zakken met 1000 kilo zand niet de beste bescherming bieden. De muur van zandzakken was bedoeld als een tijdelijke maatregel, maar die blijkt nu wel heel erg tijdelijk. Twee weken hebben ze het gehouden maar tegen de kracht van de Noordzee zijn ze niet bestand. Het is de bedoeling dat binnenkort een stevigere beschermingswand wordt geplaatst. De zandzakken worden herschikt en dicht gemaakt. De grondplaat van de oude boorput ligt sinds eind januari 2018 met één hoek bijna op het strand. De NAM, verantwoordelijk voor de veiligheid van de oude infrastructuur, liet de zandzakken plaatsen. De boorput ten noorden van Hollum is in de jaren 60 aangelegd. Er is geboord, gas gevonden, maar de put is nooit in productie genomen omdat het gasveld niet lucratief genoeg bleek. Sindsdien ligt een grote grondplaat omringd door een meer dan twee meter hoog hek in de duinen. Het is vooral het restant boorspoeling waar zorgen om zijn. Boorspoeling is boorvloeistof dat wordt gebruikt om in diepe lagen te kunnen boren. Ook komt bij boren materiaal uit de diepte naar boven. Een deel daarvan is in de duinen achtergebleven en onder zand geschoven. De sanering van de oude boorput staat al een tijdje bij de NAM op de rol. Wanneer de boorput precies wordt afgebroken en opgeruimd is nog niet bekend.

Zandzakken voor NAM-locatie - 12 oktober 2018Dynamisch kustbeheer lijkt te zijn losgelaten, aan het Noordzeestrand ter hoogte van paal 3. Er zijn zandzakken geplaatst voor de oude boorput van de NAM.

Duindoorbraak in sneeuw - 27 februari 2018


De duindoorbraak ligt er nog steeds, anderhalve maand na de storm in januari. Op 27 februari 2018 is het gebied ondergesneeuwd, maar het water loopt nog. Nog altijd stroomt het zoet regenwater uit De Lange Dunen richting zee. Het stroompje is diep, al is de stroming niet meer zo snel als eind januari. Kraakhelder zoet water stroomt vindt zijn weg naar de Noordzee. Op deze winterse dag schijnt de zon, betrekt het, hangen de sneeuwbuien boven zee en sneeuwt het zo hard, dat de vuurtoren in het wit verdwijnt. En dan schijnt de zon weer.

Duindoorbraak met ijspegels - 9 februari 2018


Op 9 februari heeft het stroompje van de duindoorbraak op het noordweststrand van Ameland ijspegels gekregen door de vorst. De geul heeft zich verlegd en voert nu met een bocht het regenwater uit de Lange Dunen af naar zee.

Doorbraak na eerste springvloed - 4 februari 2018


De duindoorbraak, de opening in de duinen ter hoogte van paal 3 op het Noordweststrand van Ameland, heeft de eerste springvloed voor de keizen gehad. Het water kwam iets verder de Lange Dunen inwaarts, maar richtte geen noemenswaardige schade aan. Er is weer wat meer van de duinen gesnoept en aan het plastic en de ophopingen van takkenmateriaal te zien kwam het zeewater verder dan de laatste dagen het rietplak in. Het maakt het water in het rietplak een beetje brakker dan het was. Ameland vreest niet voor haar veiligheid; Rijkwaterstaat houdt het gebied in de gaten.

Vloedgofje op 28 januari 2018


De opening in de duin die de storm op 18 januari naliet, is er anderhalve week later nog steeds. De golven van de vloed komen meters inwaarts en de wat hogere golven nemen het niveauverschil met het rietplak met gemak. Vloedgolfjes laten zout water in de vlakte stromen waardoor het milieu er brak wordt.

Afvoerputje van de Lange Dunen


Het rietplak van de Lange Dunen-Noord staat blank, maar sinds de duindoorbraak van 17 op 18 janauari 2018 vloeit het zoete water rijkelijk naar buiten, naar zee. In het rietplak is een kolk als van een afvoerputje te zien. Waar blijft dat water? Dat gaat via via kleine watervallen naar de Noordzee.

De duindoorbraak op 19 januari 2019


De duindoorbraak laat met laag water een geul over het strand zien en met hoog water komt het zeewater tussen de overgebleven duinen door. De Lange Dunen ontwatert via kleine watervallen. Het zoute water komt door die trap niet zomaar binnen. Dat kan alleen met een hoge vloed of met stormgolven. Het zoute water maakt De Lange Dunen brak en dat geeft zoutminnende vegetatie nieuwe kansen. de duindoorbraak is pal naast de oude NAM-locatie.

Duindoorbraak 18 januari 2018


Tijdens de storm van 18 januari 2018 breekt het duin ter hoogte van de oude NAM-locatie door. Met hoog water spoelt het zoute water naar binnen, met zakkend water loost de Lange Dunen-noord zoet water in de Noordzee. Op de grens van zout en zoet ontstaan tijdens laag water kleine watervallen. Er is een geul ontstaan die dit water via het strand afvoert naar zee. Op dat deel van Ameland wordt dynamisch kustbeheer toegepast: de natuur kan zijn gang gaan. Sommigen zijn enthousiast over de ontwikkelingen. Het geeft de natuur ter plaatse een nieuwe kans. Anderen zijn bezorgd over de kustontwikkeling.